Prosjekt AI-Klinikknode

Skal styrke industriens konkurransekraft ved å skape verdi av data.

Innsikt

Prosjektledelse:
Kongsberg Klyngen AS

Prosjektleder:
Lars Lyshaug,
mobil: 90 14 02 86,
e-post: lars.lyshaug@k-i.no

Finansiering: 6 MNOK, delfinansiert av Viken fylkeskommune

Varighet: 2022 – 2024

Jobber du med kunstig intelligens og har lyst til å delta i prosjektet?
Ta kontakt med prosjektleder, Lars Lyshaug.


Om prosjektet

AI-klinikken er et konsept som ble lansert av Cluster for Applied AI høsten 2021 som har som mål å hjelpe virksomheter med å skape verdi av data. Dette gjøres gjennom metodisk å se på virksomheters muligheter og utfordringer, og å koble de opp mot rett kompetanse og virkemidler.

Prosjektet er et klynge til klynge-samarbeid mellom Viken-klyngene NCE Smart Energy Markets (SME), Cluster for Applied AI (CAAI), Digital Norway (DN) med Datafabrikken og Kongsberg Klyngen (KK). Sammen skal vi styrke grønn omstilling av industrien de neste 3 årene ved å ta i bruk AI (Artificial Intelligence). Viken fylkeskommune støtter prosjektet med 3 millioner kroner til videre utvikling av ny kompetanse og omstilling til industri 4.0.

Prosjektet skal bygge bro mellom leverandørindustrien knyttet til CAAI og systemindustriaktører knyttet til KK og legge til rette for kompetansebygging og samarbeidsprosjekter.

Gjennom industripilot Kongsberg har aktører fra industri og næringsliv til kommune, universitet og fagskole jobbet sammen om å sikre omstilling til blant annet industri 4.0. – Denne omstillingen styrkes nå ytterligere ved etablering av «AI Lab – Viken»-prosjektet hvor flere gode klyngeteam som representerer viktige aktører hver for seg, nå står styrket – sammen.

Mål

Prosjektets hovedmål er å bygge og løfte kompetanse inn i en AI-testlab, og hjelpe bedrifter videre i sitt arbeid med å utnytte mulighetene i bruk av data og kunstig intelligens. Dette skal gjøres gjennom systematisk arbeid med utvikling av ny kompetanse i skjæringspunktet mellom digital teknologi og industri. På denne måte vil prosjektet kunne definere hvilke behov som foreligger og hvordan smart AI-teknologi kan benyttes til omstillingen av industrien.

Hva er egentlig kunstig intelligens?

Kunstig intelligens handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer. Akkurat slik mennesker blir bedre på å utføre handlinger og løse problemer av å prøve, feile og repetere – gjør øvelse mester også for datasystemer.